Dagens citat:
Jeg havde noget jeg ville sige, men jeg har glemt det og jeg er lidt fuld.
-- Simba

Kalender

OCTOBER
Thursday d. 24. October 2019

Indkaldelse til Bestyrelsesmøde

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde. Mødet afholdes torsdag d. 24/10 kl. 18 i Caféen?s lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde (på cafe@cafeen.org) senest onsdag d. 23/10-19 kl. 12.00. Dagsorden udsendes snarest herefter.

Forretningsorden
Forretningsorden Juni 27, 2018 Foreningen til cafedrift af 1993

Forretningsorden for Foreningen til cafedrift af 1993

Oprindeligt forfattet af Stephan Hansen, senest ændret juni 2018.

I henhold til bestemmelserne om bestyrelsens virke i gældende vedtægter for foreningen, er der fastsat følgende forretningsorden:

1. Bestyrelsens konstituering

Bestyrelsen udpeges i henhold til foreningens vedtægter.

Formanden skal formidle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde.

Bestyrelsen udpeger et forretningsudvalg bestående af: formand, næstformand og kasserer. I forretningsudvalget indgår derudover den til enhver tid siddende bestyrer.

Forretningsudvalget forbereder bestyrelsesmøderne, herunder dagsorden, dirigent, referent mv.

I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke.

Bestyrelsen kan ad hoc supplere sig med særligt sagkyndige. Disse har ikke stemmeret.

I særlige tilfælde såsom langvarig sygemelding hos et af bestyrelsesmedlemmerne, kan der vælges en specifik suppleant der varetager opgaven, indtil det pågældende bestyrelsesmedlem kan overtage igen. Denne person skal godkendes af alle i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager, og arbejdsopgaver.

Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af bestyrelsen.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives fuldmagt til stemmeafgivelse.

Bestyrelsesmedlemmerne har pligt til at underrette bestyrelsen om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

2. Bestyrelsens møder

2.1 Indkaldelse

Ordinært bestyrelsesmøde afholdes med intervaller iht. vedtægterne (§ 8). Bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder, med et varsel på mindst 7 dage. Dog med mulighed for at lægge alle datoer op kvartalsvis.

Indkaldelsen fremsendes personligt til bestyrelsens medlemmer, og derudover gennem:
** www.cafeen.org
** Facebook
** Cafekeys@cafeen.org

Fremsættes forslag til dagsordenen senest 3 dage før mødet, skal forslaget sættes på dagsordenen.

Ved anmodning om ekstraordinært bestyrelsesmøde angives de punkter, der ønskes behandlet.

Dagsorden til bestyrelsens møder med bilagsmateriale udarbejdes af bestyrelsen.

Dagsorden udformes således, at bestyrelsesmedlemmerne får et fyldestgørende billede af de anliggender, der omfattes af dagsordenens punkter, herunder motiveringer.

Lukkede punkter motiveres under fortrolighed mellem bestyrelsens medlemmer, og eventuelle parthavere.

Dagsordenen offentliggøres 24 timer før mødet på foreningens hjemmeside, Facebook og cafekeys@cafeen.org. Lukkede punkter anføres som ’lukket punkt’.

2.2 Afvikling

Bestyrelsens møder ledes af formandskabet medmindre andet aftales.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum n/2 + 1 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens afgørelser træffes i almindelighed, ved simpelt flertal, i tilfælde af stemmelighed er formandskabets stemme afgørende. Med undtagelse af de i afsnit 5.5 omtalte omstændigheder.

Bestyrelsen kan dog beslutte at der for enkelte punkter er ændrede krav til beslutningskompentencen, samt hvorvidt punkter skal lukkes af hensyn til personer eller foreningen, dette angives i referatet.

2.3 Referat

Bestyrelsens beslutninger optages i et referat. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Principielle synspunkter kan optages i referatet.

Referat af bestyrelsesmøde udsendes senest dagen efter mødet til samtlige bestyrelsesmedlemmer, samt andre deltagende ved det pågældende møde.

Efter godkendelse, lægges referatet på wiki. Referatet lægges ydermere tilgængeligt på foreningens officielle hjemmeside, jvf. §8 stk 6 i vedtægterne.

På bestyrelsens første møde redegør formanden for reglerne for tavshedspligt.

Kun formandskabet eller anden person efter bestyrelsens eller forretningsudvalgets bestemmelse kan udtale sig offentligt på foreningens vegne om sager.

Referat fra forretningsudvalgsmøder udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og mødedeltagere til orientering.

3 Oplysninger til bestyrelsen

Det er et hvert bestyrelsesmedlems opgave at sende relevant materiale til den øvrige bestyrelse, for at disse kan tage beslutninger på oplyst grundlag.

4 Bestyrelsens arbejde med organisation og økonomistyring

Organisationsændringer forelægges bestyrelsen til afgørelse. Mindre organisationsjusteringer, der ikke væsentligt vil påvirke foreningens drift, kan dog foretages af formandskabet.

Formanden fremskaffer oplysninger om forhold vedrørende økonomistyring, som bestyrelsen særligt måtte ønske sig.

Halvårsregnskaber sendes til revision og kritisk revision, samtidigt med indberetning af moms.

5 Retningslinjer for arbejdsdelingen i bestyrelsen

Bestyrelsen foretager strategiske beslutninger om foreningens aktiviteter og enkeltdispositioner af væsentlig økonomisk betydning eller usædvanlig art. Dertil er det bestyrelsens ansvar at træffe afgørelser i henhold til gældende lovgivning, med mindre der er foretaget en særlig bemyndigelse af højere instanser til at udøve pågældende beføjelse.

Såfremt det ikke har væsentlige ulemper for foreningen, kan bestyrelsesmedlemmer foretage enkeltstående beslutninger i sager, som ikke kan afvente bestyrelsens samlede beslutning. I så fald skal bestyrelsen snarest muligt underrettes om den trufne beslutning.

Bestyrelsen nedsætter følgende faste driftsudvalg, hver med en udvalgsformand udpeget af bestyrelsen. I udvalgene kan et vilkårligt antal medlemmer af foreningen deltage. Udvalgets beslutninger skal følge bestyrelsens anvisninger, og udvalgsformanden har rapporteringsansvaret overfor bestyrelsen. Økonomiske beslutninger i udvalgene skal godkendes af udvalgets formand, så længe det følger det dertil godkendte budget.

Dertil gældende for følgende udvalg:
** CIA (Caféens? Interne Arrangementer)
** Frebarer
** Poker
** Spil

Bestyrelsen træffer afgørelser om investeringer.

5.1 Inventar og udstyr

Når investeringsbudgettet er godkendt af bestyrelsen, kan budgetterede anskaffelser af inventar og udstyr foretages uden yderligere godkendelse.

Andre investeringer på under kr. 500 kr. kan iværksættes med et bestyrelsesmedlems godkendelse, hvis omkostningerne kan holdes inden for budgettets rammer.

Ekstraordinære vedligeholdelsesomkostninger kan iværksættes uden bestyrelsens godkendelse, under forudsætning af forudgående afrapportering til kasserer/regnskab.

5.2 Varesortiment

Bestyrelsen skal godkende væsentlige ændringer i varesortimentet.

5.3 Prissætning

Bestyrelsen skal godkende ændringer i prissætningen, herunder særlige rabatter mv.

Ændringer der, af driftshensyn, anses for nødvendige kan besluttes af et bestyrelsesmedlem, og skal godkendes på et efterfølgende møde.


5.4 Rejser/Transport

Bestyrelsen har bemyndigelse til at godkende nødvendige transportudgifter op til en beløbsramme på kr. 1000.

Enkeltstående bestyrelsesmedlemmer har bemyndigelse til at godkende nødvendige transportudgifter op til en beløbsramme på kr. 500, og skal godkendes på et efterfølgende møde.


5.5 Frivillige

Ethvert bestyrelsesmedlem kan indstille til bestyrelsen om tilføjelse eller fjernelse af nøglebærere fra nøglebærerekorpset.

Ethvert bestyrelsesmedlem kan indstille til bestyrelsen om tilføjelse eller fjernelse af udvalgsmedlemmer fra udvalg.

Ved beslutninger om tilføjelse eller fjernelse af medlemmer skal alle bestyrelsesmedlemmer høres.


6 Ændring af forretningsordenen

Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.


7 Udlevering af vedtægter og forretningsorden

Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter i bestyrelsen skal underskrive forretningsordenen, der opbevares i bestyrelsesmappen, og have udleveret et eksemplar deraf, samt af foreningens vedtægter, eventuelt via email.

Ændres forretningsordenen, skal den nye forretningsorden underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget afgør i øvrigt, hvordan ændringer i forretningsordenen udmeldes til medlemmerne.

Revision og kritisk revision modtager et eksemplar af vedtægter og forretningsorden.

Forretningsorden stilles tilgængelig for medlemmer og offentligheden på foreningens hjemmeside.

Vedtaget på bestyrelsesmøde [ Juni 2018 ]

Rune Vium Søndergaard

Natasha Kure Oreskov

Freja Lauritsen

Bjarke Theil Nielsen

Amalie Willum

Adam Svane Pedersen

Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Caféen?s nyhedsbrev

Tilmeld dig Caféens nyhedsbrev.

Det bliver sendt ud ca. en gang om måneden.

Tilmelding:

Caféen? poll

Hvem holder den bedste revy ?
Biologi
Datalogi
Fysik
Matematik
Mol-Bio
Hvad er en revy
Humatisterne
   Se resultat

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter