Kalender

JUNE
Monday d. 10. June 2024

Bestyrelsesmøde 10/6-2024

Der indkaldes hermed til ordinært bestyrelsesmøde. Mødet afholdes mandag d. 10/06/2024 kl. 18:00 i foreningens lokaler. Bestyrelsen minder om, at alle foreningens medlemmer er velkomne til at deltage i mødet. Ønsker man at deltage i mødet, kan man sende en besked til bestyrelsen på cafe@cafeen.org. Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag d. 9/06-2024 kl. 18:00. Dagsordenen udsendes snarest herefter.

Vedtægter for Foreningen til Cafédrift af 1993
Foreningens vedtægter er senest blevet revideret til den ordinære generalforsamling den 08/03-2022

Med venlig hilsen Bestyrelsen.Vedtægter for foreningen til Cafedrift af 1993
§ 1


 1. Foreningens navn er "Foreningen til Cafédrift af 1993", i daglig tale "Caféen?". Foreningens hjemsted er:
  Universitetsparken 15C
  2100 København Ø.


§ 2

 1. Foreningens formål er afholdelse af cafévirksomhed og andre arrangementer til fremme af socialt samvær på tværs af faggrupperne tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

 2. Kun foreningens medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, herunder foreningens lokaler.

 3. Foreningen skal fastsætte priserne så lavt som det er forretningsmæssigt forsvarligt.

 4. Generalforsamlingen fastsætter den andel af overskuddet efter konsolidering der skal uddeles som tilskud til studentersociale aktiviteter til gavn for de studerende ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Uddelingen forestås af foreningens bestyrelse.


§ 3

 1. Som medlem af foreningen kan optages enhver studerende ved, ansat ved eller dimittend fra en videregående uddannelsesinstitution.

 2. Medlemskabet er af et års varighed, og følger universitetes studieår.

 3. Bestyrelsen har desuden ret til at udstede særlige medlemskaber for folk der ikke opfylder kravene for medlemskab. Sådanne medlemskaber er gyldige til og med næste generalforsamling. Denne type medlemmer har samme rettigheder som medlemmer optaget på normale vilkår. Generalforsamlingen informeres om de udstedte særlige medlemskaber og kan underkende bestyrelsens udstedelser hvis der er flertal for det.

 4. Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen.


§ 4

 1. Foreningen er ikke politisk.


§ 5

 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i marts måned.

 2. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 2 ugers varsel og dagsorden skal offentliggøres senest 3 dage før generalforsamlingen. Offentliggørelse af indkaldelse og dagsorden skal ske via foreningens officielle hjemmeside, synligt opslag i foreningens lokaler og for Caféen? relevante nyhedskanaler.

 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når et bestyrelsesmedlem eller 10 medlemmer ønsker det.

 4. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst omfatte følgende punkter:


  • Valg af ordstyrer og referent.

  • Bestyrelsens beretning.

  • Kassererens beretning.

  • Godkendelse af regnskab.

  • Orientering om uddeling af det forgangne års resultat

  • Fastsættelse af uddeling af året resultat.

  • Fastsættelse af kontingent.

  • Valg af revision og kritisk revision.

  • Orientering om særlige medlemskaber givet i det forgangne bestyrelsesår

  • Valg af bestyrelse.

  • Indkomne forslag.

  • Eventuelt.


 5. På generalforsamlingen kan kun behandles sager, der står på dagsordenen

 6. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Forslag til punkter på dagsordenen skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 7. Opstilling til bestyrelsesvalg skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

 8. Opstillingsberettiget er ethvert medlem af foreningen

 9. Bestyrelsen skal bestå af minimalt 3 og maksimalt 9 personer.

 10. Over halvdelen af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 21 år (krav fra bevillingsmyndighederne).

 11. Procedure ved valg. Der udleveres stemmesedler med navne på samtlige kandidater. Ud for hver kandidat er afsat plads til et kryds. En gyldig stemme skal indeholde op til så mange krydser, som der er bestyrelsespladser på valg.

 12. Valget gennemføres herefter således:


  Først stemmes om de 5 første pladser til bestyrelsen blandt de opstillede, som er fyldt 21 år. Der kan sættes så mange krydser, som der er personer på valg, dog højst 5. De kandidater, der har flest stemmer vælges til bestyrelsen - dog skal der stemmes for hver enkelt kandidat af mindst halvdelen af de stemmeberettigede. Er ingen stemt for af halvdelen af de stemmeberettigede, fravælges den kandidat med færrest stemmer, og der foretages omvalg.


  Dernæst stemmes om resten af de opstillede - inklusive personer fravalgt eller ikke indstemt i første runde - og der kan sættes op til så mange krydser, som der er personer på valg, men der kan dog kun sættes færre krydser end antallet af personer, der blev valgt i første runde. De personer, der har flest stemmer vælges til bestyrelsen - dog skal der stemmes for af mindst halvdelen af de stemmeberettigede.


 13. Godkendte referater fra generalforsamlinger offentliggøres på foreningens officielle hjemmeside.§ 6

 1. Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal (50% af de afgivne stemmer).
  Undtaget er beslutninger omtalt i § 11 og § 12. Hvis ingen gør indsigelse derimod, foretages afstemninger ved håndsoprækning.

 2. Stemmeberettiget er ethvert medlem af foreningen ved personligt fremmøde.

 3. Hvis der er flere indbyrdes modstridende forslag til
  beslutning, stemmes for hvert af forslagene. Det forslag med færrest
  stemmer forkastes, og der stemmes om de resterende forslag, ved
  stemmelighed kan flere forslag forkastes.
  Når der kun er et forslag tilbage sættes dette til afstemning, hvor
  der stemmes for eller imod dette forslag.§ 7

 1. Foreningens daglige drift varetages af en bestyrelse, som nedsættes i overensstemmelse med de offentlige myndigheders krav. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 2. Bestyrelsen er selvsupplerende blandt foreningens medlemmer mellem generalforsamlingerne, hvor en ny bestyrelse vælges.

 3. Alle medlemmer af foreningen har fuld møderet uden stemmeret til bestyrelsesmøderne.

 4. Bestyrelsen kan vælge at lukke møderne til enkelte særligt følsomme punkter - f.eks. personsager.


§ 8

 1. Bestyrelsen mødes ordinært mindst en gang om måneden. Bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøde senest 7 dage før mødet. Indkaldelse og dagsorden offentliggøres inden mødet på foreningens hjemmeside og for Caféen? relevante nyhedskanaler.

 2. Ethvert medlem af bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med 3 dages varsel.

 3. Beslutninger på bestyrelsesmøderne foretages ved afstemning, og afgøres ved flertal blandt bestyrelsens medlemmer.

 4. Bestyrelsen kan fastsætte yderligere regler for sit virke i en forretningsorden.

 5. Forretningsordenen skal være tilgængelig for foreningens medlemmer.

 6. Godkendte referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres på foreningens officielle hjemmeside. Indholdet af punkter, hvor §7 stk. 4 er taget i brug, offentliggøres ikke. Det skal fremgå af referatet når §7 stk. 4 er brugt.
§ 9

 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer, efter forudgående godkendelse af flertallet af bestyrelsen.


§ 10

 1. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der groft overtræder foreningens ordensregler eller i øvrigt overtræder gældende lovgivning, såfremt det har relevans for foreningen.

 2. Af bestyrelsen ekskluderede medlemmer har ret til at få deres sag bragt op ved generalforsamling, og bestyrelsen skal informere det ekskluderede medlem herom.


§ 11

 1. Vedtægtsændringer foretages på generalforsamlingen og kræver kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer).

 2. Vedtægtsændringer træder i kraft efter den generalforsamling de bliver vedtaget på.


§ 12

 1. Foreningen kan opløses ved at der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger er kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) herfor.

 2. Ved den sidste generalforsamling vedtages, hvad der skal ske med foreningens midler.


§ 13

 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue.

 2. Bestyrelse og medlemmer hæfter ikke personligt for en evt. gæld i foreningen.


§ 14

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling revideres af to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer.


 3. Regnskabet udsendes sammen med dagsordenen 3 dage inden generalforsamlingen.Disse vedtægter er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling 29/7-1993 og senest ændret ved den ordinære generalforsamling 08/03-2022.


Caféen? webcam

Cafeens Webcam - lige nu!

Special øl

Ølkrus Månedens Øl i December 2013 er "Julen sig nærmer".

Fdevarestyrelsens smiley-rapporter